Gweithdrefn Gwyno

Sut ydw i'n mynd ati i wneud cwyn?

First, gofynnwch i chi'ch hun os yw eich cwyn yn wir am weithredoedd yr asiant gorfodi neu unrhyw aelod arall o Proserve. Yn ein sefydliad y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau yn cael eu dirprwyo i asiantau gorfodi, sy'n gwneud y gwaith dan Warant o Reolaeth yn achos Rhybuddion Talu Cosb neu mewn achos Gwrit Uchel Lys o dan dirprwyo Swyddog Gorfodi Awdurdodedig. Er mwyn egluro eich cwyn fod yn erbyn Asiant Gorfodi unigol, credydwr neu Proserve ei hun. Os bydd yn erbyn y credydwr dylai hyn gael eu cyfeirio atynt.

Cofiwch, Os mai chi yw'r dyledwr:

Pan fydd Gwrit Rheoli (orchymyn y llys ar gyfer yr Uchel Lys Asiant Gorfodi i weithredu) wedi cael ei gyhoeddi gan yr Uchel Lys, ei dyroddi ar gais y credydwr. Mae'n y credydwr sy'n dweud arnoch arian ac yn penderfynu sut y dylid ei dalu, Nid Asiant Gorfodi Uchel Lys. Unwaith y bydd y gwrit wedi cael ei gyhoeddi, mae'n rhaid i'r Asiant Gorfodi Uchel Lys yn ceisio arian casglu ddyledus cyn gynted ag y bo modd. Pan fydd Gwarant Rheoli yn cael ei gyhoeddi ei fod yn gyfarwyddyd gan y llys i atafaelu eich asedau er mwyn cronfeydd godi i glirio'r ddyled. Am esboniad llawn gallwch ddarllen Atodlen 12 o Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007

Os yw eich cwyn yn nad ydych yn ddyledus arian, neu fod y credydwr wedi gwrthod derbyn eich cynnig i dâl mewn rhandaliadau, Yna, bydd angen i chi geisio cyngor annibynnol ar beth i'w wneud i ddiogelu eich safle.

Os mai chi yw'r Credydwyr:

Gwnewch yn siŵr fod eich pryderon yn rhywbeth cwyn sydd o fewn pwerau cyfreithiol Asiant Gorfodi Uchel Lys neu Ardystiedig Asiant Gorfodi i wneud. Os ydych yn dal yn awyddus i barhau, Bydd y tudalennau canlynol yn ateb rhai o'r cwestiynau a allai fod gennych am y broses.

A oes ffurflen arbennig ar gyfer gwneud cwyn?

Nac oes, Nid oes. We ask you put your complaint in writing and send it to Proserve Debt Recovery &; Beili Services Ltd, Somerset House, 30 Ffordd Wynnstay, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8NB.

Byddwch yn siwr i gynnwys yr amser a'r dyddiad pan gwynodd y digwyddiad y digwyddodd, lle bo hyn yn briodol ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall

Os gwelwch yn dda:

gwneud eich cwyn cyn gynted ag y bo modd cadw copi ohono ers efallai y byddwch ei angen ar gyfer y dyfodol; a gwneud yn siwr ei fod yn cynnwys yr holl dystiolaeth sydd gennych

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf wedi gwneud fy cwyn?

Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod ar y diwrnod y caiff ei dderbyn pe y diwrnod hwnnw yn ddiwrnod gwaith neu, ar y diwrnod gwaith nesaf os caiff ei dderbyn pan fydd y swyddfa ar gau.

Pwy fydd yn delio â'm cwyn?

Bydd eich cwyn yn cael ei drin yn y lle cyntaf gan Mr Phil Williams, y person sy'n gyfrifol am ymdrin â chwynion. Bydd cofnod yn cael ei wneud am eich cwyn a bydd yn gofyn am adroddiad gan y person neu'r personau dan sylw. Unwaith y bydd hyn yn cael ei dderbyn bydd yn ystyried eich cwyn a'r adroddiad ac yn penderfynu a yw eich cwyn yn ymddangos i fod yn cyfiawnhau. Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad drwy'r post o fewn 14 diwrnod ar ôl derbyn eich cwyn. Os canfyddir bod eich cwyn ei gyfiawnhau'n, Bydd y llythyr hefyd yn dweud wrthych beth y bwriedir iddo gael ei wneud yn ei gylch.

A oes rhaid i mi dderbyn y penderfyniad fel terfynol?

Nac oes, ti ddim. Os ydych yn anhapus gyda'r penderfyniad, gallwch ofyn i'r gŵyn gael ei hadolygu gan y Rheolwr Gyfarwyddwr.

Sut ydw i'n gofyn am adolygiad?

Yn amgaeedig gyda'r penderfyniad cychwynnol yn ffurflen. Mae'r ffurflen yn gofyn i chi nodi a ydych yn derbyn bod penderfyniad. Os nad ydych yn gwneud, mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen i nodi yr hoffech adolygiad. Anfonwch hi at y cyfeiriad y gwnaethoch anfon eich cwyn wreiddiol. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud hyn cyn gynted ag y bo modd ac yn ddelfrydol o fewn 7 diwrnod o dderbyn y penderfyniad gwreiddiol.

Bydd eich cais am adolygiad yn cael ei gydnabod ar y diwrnod y caiff ei dderbyn neu ar y diwrnod gwaith nesaf, fel y bo'n briodol. Pan fydd eich cais yn cael ei dderbyn, eich cwyn, bydd yr adroddiad perthnasol a phenderfyniad Mr Williams eu trosglwyddo i'r Rheolwr-gyfarwyddwr i'w ystyried. Byddwch yn derbyn llythyr yn lleoliad y penderfyniad Rheolwr Gyfarwyddwr o fewn 7 diwrnod o dderbyn eich cais am adolygiad.

Os bydd y Rheolwr-gyfarwyddwr yn penderfynu bod eich cwyn yn gyfiawn, byddwch hefyd yn cael gwybod pa gamau y bwriedir y dylid eu cymryd.

A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud os ydw i'n dal yn anfodlon?

Ydw, Mae yna. Gallwch wneud cwyn am y Asiant Gorfodi i'r Llys Sirol a roddodd eu tystysgrif. Gallwch wneud cwyn am y cwmni i'r Ombwdsmon neu i'r credydwr. Mae'n hawl unrhyw berson neu bersonau sy'n teimlo eu bod wedi cael eu trin yn anghyfreithlon i wneud cwyn. Mae'n werth nodi, fodd bynnag, fod cyn dylid dwysáu cwyn i'r ystyriaeth lefel yn cael ei roi i natur y gŵyn, er mwyn sicrhau ei fod yn ddilys ac nid dim ond teimlad o gwyno bod gorchymyn llys wedi cael ei gyhoeddi a'u gorfodi. Gwneud cwyn drwy Llys Sirol yn fater difrifol ac, if unsuccessful can lead to considerable costs against the complainant.