Pe Ymweliad?

Ydych chi wedi cael ymweliad gan un o'n Swyddogion?

Bydd y maes o'n gwefan ceisio ateb rhai o'r cwestiynau efallai y byddwch drwy egluro ;

  • Pwy Swyddog Gorfodi'r Uchel Lys / Beili Ardystiedig yw
  • Ar awdurdod pwy y swyddog gorfodi sifil yn gweithredu
  • Pam eich bod wedi cael ymweliad gan swyddog gorfodi sifil
  • Beth all ddigwydd nesaf
  • Pa gamau y gallwch eu cymryd
  • Beth i'w wneud os oes gennych reswm i gwyno am y camau gweithredu y swyddog gorfodi

Ar gyfer atebion i'r holl gwestiynau hyn a mwy, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin YMA

Rydym hefyd yn cydnabod bod os ydych yn ymweld rhan hon o'r wefan gallech fod mewn trafferthion ariannol ac angen help.

Mae yna nifer o sefydliadau sy'n gallu helpu pobl sy'n dioddef o broblem dyled a Proserve yn cefnogi eu gwaith da wrth gefnogi pobl sydd, heb fod unrhyw fai arnynt hwy, cael eu hunain mewn trafferthion ariannol.

Rydym yn annog unrhyw un sy'n darllen y dudalen hon i ddefnyddio un o'r dolenni isod i gymorth iddynt geisio cyngor a chymorth.

National Debtline
Cynnig cyngor ar ddyledion i bobl sy'n byw mewn gwahanol rannau o'r wlad. Mae hyn oherwydd bod y gyfraith yn ymwneud â dyledion yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn byw. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill drwy ddarparu am ddim, cyngor annibynnol a chyfrinachol, a thrwy ddylanwadu ar lunwyr polisi.

Credit Action
Credit Action yn elusen gallu ariannol y DU, ymroddedig i helpu pobl aros ar ben eu mone

Gwasanaeth Cwnsela Credyd Defnyddwyr
Manylion cyswllt ar gyfer y Gwasanaeth Cwnsela Credyd Defnyddwyr, sy'n cynnig cyngor diduedd am ddim ar ddyled a rheoli arian

Samariaid
Ar gael 24 awr y dydd i roi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i bobl sy'n profi teimladau o drallod, anobaith neu hunanladdol meddyliau.

Beili Cyngor Ar-lein
Mae llawer iawn o ddryswch, nid yn unig am y codi tâl a'r modd y beilïaid yn gweithredu gwarantau, ond am y broses gyfan, fel: ardoll, gwarantau executions, meddiant ar droed i enwi dim ond rhai. Bydd y safle hwn llenwi'r bylchau.

Proserves Cod Ymddygiad All Fod Wedi dod o hyd YMA